Grafologické zákonitosti a symbolika

Grafologické zákonitosti

1. V písacom pohybe sa prejavuje pisateľova povaha. Písmo je teda výplodom nášho mozgu a psychiky.
2. Pozornosť pisateľa klesá so zväčšovaním rozsahu písania. Preto je potrebný väčší rozsah písomného podkladu pre rozbor.
3. Výrazová hodnota písma je tým väčšia, čím nevedomejšie bolo vykonané. Čím menej si uvedomujeme písanie, tým viac je nabité výrazom.
4. Každý príznak v písme je tým dôležitejší, čím nevedomejšie bol vykonaný. Ak sa píše automaticky, má každý príznak väčšiu hodnotu, ako keď sa uvedomele tvorí, maľuje.
5. Spodobovací pud tvorí obrazová smernica. Každý jedinec má vlastnú osobnú obrazovú smernicu.
6. Povolanie pisateľa má výrazotvorný vplyv. Príslušníci jedného povolania majú kolektívnu obrazovú smernicu, hoci nie každý sa so svojim povolaním stotožňuje.
7. Vnútorná obrazotvornosť pisateľa určuje písmo. Písmo je pre mnohých možnosťou grafického prejavu a do písma sa dostávajú predstavy, priania, obrazy a symboly (napr. malí ľudia - veľké písmo, pretože veľkosť je ich vnútornou potrebou).
8. Priestorový zmysel má rozhodujúci vplyv pri tvorbe písma. Každý pisateľ podľa vnútorných pohnútok píše tvarmi, ktoré mu najlepšie vyhovujú, majú pre neho zmysel a preto tie tiež dominujú v písme (girlanda = otvorenosť, arkáda = zakrývanie).

Symbolika písma

Písmo má aj symbolický charakter a význam niektorých prejavov potom chápeme tak, že:
  • ubiehavosť vľavo je smerovanie k minulosti (introvertnosť) a k vlastnému JA, k záľube v premýšľaní,
  • ubiehavosť vpravo je extrovertné zameranie na okolitý svet, na budúcnosť, na konanie a na činnosť pred rozmýšľaním,
  • slovo predstavuje konkrétnu situáciu,
  • vzdialenosť medzi slovami reprezentuje odstup od druhých ľudí,
  • priama rovná čiara znamená tvrdosť, jednoznačnosť, pevnosť, stabilitu a vnútorné napätie,
  • oblúk poukazuje na mäkkosť a poddajnosť (aj vnútornú),
  • podpis (písmená podpisu a jeho vzťah k textu) reprezentuje sebapoňatie a manifestáciu JA,
Neraz sa v podpisoch alebo rukopise objavujú symboly, ktoré úzko súvisia s povolaním pisateľa. Osoby literárne činné často píšu skriptom, v prípade hudobníkov sa stretávame s tvarmi podobných notám a pri obchodníkoch niektoré písmena pripomínajú číslice. Náboženský fanatici používajú nezriedka symbol kríža. Pekným príkladom je tiež podpis Pelého s nápadným symbolom futbalovej lopty alebo Niki Laudu v tvare pretekárskeho auta. Tieto symboly v písme sú však pomerne vzácne. Hľadať ich v rukopise či podpise za každú cenu a prezentovať ich význam je prinajmenšom ošemetné. Napriek tomu sa vyskytujú ľudia bez grafologického vzdelania so zvláštnymi schopnosťami, ktorí vedia tieto symboly a iné vzťahy ľahko vystihnúť – pozri napr. Schermann (1937), Burgr-Votava (1997).

Teória projekcie

To čo sme napísali je minulosť, to čo ideme napísať je budúcnosť. Preto možno písmo rozdeliť na ľavú a pravú stranu. Prístup k rozboru písma takýmto spôsobom nazývame teóriou projekcie alebo polovíc. Človek, ktorý je extrovertný, naplnený budúcnosťou píše široko a s tendenciou sklonu doprava. Kto je introvertný a obáva sa budúcnosti neočakávajúc od nej nič dobré a je zameraný na minulosť, píše s tendenciou sklonu doľava a necháva široký pravý okraj.

Pri písaní človek postupuje podľa riadkov a píše podobne, ako keď kráča životom dopredu.

Pásmová teória

Túto teóriu uplatňujeme pri výklade podľa zaťaženosti jednotlivých pásiem (zón). Zdôraznenie zóny je odrazom prejavu motívov a záujmov prislúchajúcich danému pásmu na úkor ostatných. Písmo môžeme rozdeliť na tri pásma (zóny):
  • Horné pásmo (= pásmo myšlienky) poukazuje na myšlienky, kultúrne princípy, nadindividuálne vedomie, intelekt, duševné pocity, etiku, city, morálku, mravnosť, dobro, zlo, životné hodnoty, slobodu, vinu, náboženskú vieru, predsavzatia, fantáziu, ašpiráciu, zmysel života a pod. (reprezentujú písmená ako napr. h, k, l, t).
  • Stredné pásmo (= pásmo realizácie) prezrádza individuálne vedomie, citovú oblasť, vzťahy introverzie (ľavá časť) a extroverzie (pravá časť), praktickú činnosť, sociálne vzťahy, sebavedomie a prežívanie reality a prítomnosti (reprezentujú písmená ako a, u, i, e, m, n).
  • Dolné pásmo (= pásmo popudu) hovorí o nevedomí, základe, podstate, materializme, pohlavnosti, erotike, zmyselnosti, telesnosti, pudovosti, inštinktoch a všetkého, čo s tým súvisí (reprezentujú písmená ako g, y, j). 
 
 
Titulka zaznamenala 193062 prístupov      (c) 2007-2017 Slovenská grafologická spoločnosť