Obdobie po roku 1945

V období rokov 1945 - 1948 sú to napr. títo autori: J. Flanderková, 1947 (Grafológia pre každého), J. Petera, 1947 (Úvod do soudní a kriminálni grafologie), ďalej M. Gaváč, 1947 (Grafológia - prvá slovenská kniha o grafológii, ktorá vychádza z poznatkov R. Saudka) a preklad publikácie J. S. Meyera, 1947 (Grafologem rychle a snadno).

V. Schönfeld patrí medzi naších najvýznamneších grafológov. Narodil sa v roku 1909 a zahynul rok pred ukončením II. svetovej vojny v koncentračnom tábore, kde pokračoval v práci a materiály sa podarilo prepašovať von. Zásluhou P. Eisnera v roku 1948 vychádza jeho Učebnice vědecké grafologie pro začátečniky . V knihe uvádza veľa príkladov popisovaných znakov, rozoberá ich psychologické významy a mimoriadne ilustratívne vysvetľuje spôsob vypracovania posudku na príklade písma ženy uchádzajúcej sa do zamestnania v spolupráci grafológ - učiteľ a žiak. Nové vydanie (1996) je doplnené J. Jeřábkom interpretačnými tabuľkami základných grafologických znakov a ich kombinácii. V. Schönfeld publikoval najmä v nemčine (napr. Masaryk a Beneš). Zaoberal sa a grafologickým poradenstvom, štúdiom prejavov nemocí v písme a pripravoval sa na založenie grafologického inštitútu v USA, kde mal byť riaditeľom.

Obdobie "grafologického temna"

Počnúc rokom 1948 nastáva skutočné grafologické obdobie "temna". Sem tam vyšiel nejaký populárny článok v časopisoch či novinách, ale veľmi opatrne hovoriaci o grafológii a jej možnostiach, poťažne o niektorých výsledkoch sovietskej kriminalistickej vedy na tomto poli (napr. J. Grumlík, 1982 - Svobodné slovo, J. Flanderková – K. Tyrna séria článkov v časopise Svoboda a iné), či nadšenci tajne pestovali túto vedu skôr pre seba, ako pre prospech širšej verejnosti. Vedecky sa grafológiou zaoberalo len niekoľko jednotlivcov a s veľkými problémami (O. Borský, J. Petera, V. Tardy a iní) na vysokých školách alebo diplomantov, či už z pohľadu výskumu detského písma alebo popri písmoznalectve pre kriminalistické a súdne potreby a pod.

Konečne až po 35 rokoch od Gaváčovej Grafológie prichádza ďalšie slovenské vydanie J. Mistríka, 1982: Grafológia, ktorá je výrazne poznačená dobou a pristupuje ku grafológii dosť netradične, zohľadňujúc aj gramatologické prístupy. S. Polák, 1983 a 1985 (Archívní časopis) uverejnil na jedenej strane kriticky rozbor Mistríkovej knihy ako aj rozsiahly príspevok o grafológii (stručný a výstižný prehľad) o význame pre paleografiu s ukážkami rozborov podľa francúzskej a nemeckej školy. Správne poukazuje príslušnosť grafológie do psychológie

V iných štátoch mimo socialistického sektora sa grafológia prudko rozvíjala a využívala v praktickom živote. Dá sa nielen postgraduálne, ale aj vysokoškolsky študovať odbor grafológia na lekárskych fakultách ako súčasť psychológie (napr. v Taliansku, Holandsko, Španielsko, Argentína a iné), prebieha bádanie špecializovaných výskumných zariadeniach (napr. Kanada), ba existujú aj komerčné automaty - počítačové programy na povahopisy.

Renesancia grafológie v Čechách a na Slovensku

Po roku 1989 sa na trhu sa objavujú početnejšie state v periodikách a samostatné publikácie. V ďalšom spomenieme (bez bližšieho komentára hodnotenia) len týchto autorov, ktorých práce boli viac-menej prístupné bežne na trhu alebo ich bolo možné získať inou cestou. Sú to práce: D. Steinhauselová, 1990 (I.- Grafologická abeceda, II. - Diagnostická syntéza), J. Tresta, 1991 (Grafológia pre každého), prvá pozamatová útla knižka grafológie na Slovensku. Tresta bol aj prvý držiteľ grafologickej živnosti na Slovensku. P. Živný, 1991 (Co může říci písmo - Kapitoly z grafologie), M. Kučera, 1991 (Mluví písmo), J. Kulka, 1991 (Grafologie), V. Kornová – M. Korn, 1991 (Grafologie do kapsy), H. Kismet, 1992 (Grafologie v kostce), R. Bičovský, 1992 (Tajemství písma - Úvod do grafologie), F. Stritz, 1993 (Čo nám hovorí písmo - chápeme ju ako novú a modernú slovenskú učebnicu), J. Jeřábek, 1993 (Grafologie, diagnostika osobnosti), J. Mistrík, 1995 (Kurz grafológie), H. Filipcová, 1995 (Člověk v obrazu písma), J. Burgr-Votava, 1997 (Písmo nelže, aneb co nevíte o grafologii), P. Rejha, 1999 (Poznejte své partnery včas. Příručka grafológie pro obchodní a partnerské vztahy), F. Stritz, 2000 (Grafologické praktiká. Grafológia pre každého), J. Burgr, 2001 (Písmo odhaluje osobnost), J. Kulka, 2001(Grafologie - system a technicke termíny) a A. Šanová, 2001 (Sám sobě grafologem. Tajemství výkladu písma) a iné (pozri výber z literatúry).

Samozrejme, inojazyčné publikácie až na výnimky sa dali pomerne ťažko zohnať (v preklade vyšla napr. knižočka do vrecka o grafológii D. V. Barrett, 1997 a Grafologický slovník od G. Haegraves – P. Wilson, 1991, respektíve Jak píši... od G. Hargreaves, 1995.

Medzitým prebiehali na Slovensku (ako aj samozrejme v Čechách) kurzy grafológie, ten prvý rýdzo slovenský viedol už spomínaný J. Tresta, tiež J. Mistrík, ktorý tiež písal grafologickú rubriku v rokoch 1995 a1996 v časopise Rodina. F. Stritz prispieval do časopisu Harmónia (1994-6), v SMERe, resp. prílohe SME stred pod názvom Malý kurz grafológie viedli J. Tresta, T. Guggenberger a J. Mistrík, neskôr J. Matej (rubrika Okienko grafológa) J. Matej. V denníku Košický večer (od 10.4.1997 - 40 pokračovaní) uverejňovala v Grafologickom okienku J. Baumgartnerová údaje o význame základných grafologických znakoch a ukážky niektorých rukopisov. V regionálnom časopise Reflex (Lučenec) E. Jambrichová často uverejňuje state o grafológii a rozbory písma. Ďalšie príspevky vyšli napr. v časopise EMMA, MOMENT, novinách SME, respektíve boli odvysielané odborno-populárne relácie v rádiach a televízii - STV 2, TCV Žilina - Global, Rádio Dúha, Rádio Žilina a iné.

Treba povedať, že v Čechách a na Morave sa pestovala a pestuje grafológia oveľa viac než na Slovensku. Objavili sa početné rubriky v časopisoch s rozbormi písma, podpisov, resp. inými informáciami o grafológii (Blesk magazín, Překvapení, Zemědelské noviny, Astro a iné). Upadli však do nástrah trhového hospodárstva a mnoho postavili na finančnú výhodnosť. To sa odrazilo vo vzniku a rozpade viacerých grafologických spolkov a spoločností (napr. Grafologická aliance České republiky, Česká grafologická komora a iné), nepravidelne vychádzal aj výborný časopis Grafologie (vydavateľ Arcana Brno), ktorý však skoro zanikol. Objavili sa početní jednotlivci a organizácie (napr. Česká grafologická komora v Prahe, Calix - grafologie a psychologie, Praga, Arcana, s.r.o., v Brne) poskytujúce grafologické rozbory a kurzy. Je možné zakúpiť si dokonca počítačový program GRAFO PaedDr. M. Maškovej. V Brne sa uskutočnili tri kongresy grafoanalýzy (posledný v roku 2003).

Ku cti grafológie na Slovensku slúži to, že v roku 1992 vzniká samostatná nezisková a dobrovoľná Slovenská grafologická spoločnosť (SGrS) so sídlom v Nitre, Kmeťova 5 (od roku 2001 Žilina, Nanterská 1681/14), ktorá má okolo 70 aktívnych členov a sympatizantov Prvý prezident bol PhDr. J. Cupák, potom Ing. F. Stritz, opätovne zvoleným prezidentom na poslednom zasadnutí SGrS v novembri 2000 sa stal doc. PhDr. Ján Scholtz, CSc. na volebné obdobie do roku 2004. Úradujúci prezident Spoločnosti je nateraz RNDr. E. Jablonský. SGrS vydáva nepredajný časopis Grafológ dvakrát ročne (predtým Informátor). Rozvíja sa aj klubová záujmová činnosť grafológov (napr. v Nitre, Lučenci, Košiciach, Bratislave a Žiline), pod patronátom SGrS sa organizujú kurzy grafológie pre začiatočníkov (Bratislava, Nitra, Žilina). Prvý grafologický seminár bol v roku 1999 v Žiline a ďalší so zahraničnou účasťou sa konal v Nitre v roku 2000.


 
 
 
Titulka zaznamenala 193062 prístupov      (c) 2007-2017 Slovenská grafologická spoločnosť