Vývoj grafológie do roku 1945

Prvým grafológom na našom teritóriu sa zdá byť Jozef A. Karas, ktorý viedol rubriku o grafológii v časopisoch Beseda lidu, Světozor a Zlatá Praha. V časopise Nová doba v roku 1896 podáva informáciu o vtedajšej zahraničnej grafologickej literatúre. V tom istom roku sa objavuje kniha Tajemství písma od D. Poppéeovej.

V Československu sa grafológia začína výraznejšie uplatňovať až 20. rokoch tohto storočia, hoci to bolo vtedy viac umenie ako veda - A. Zelinka, 1921: Grafologie, D. Poppeéová - A. Zelinka, 1922: Učebnice grafologie.

Prvým serióznym dielom v tomto odbore bola práca R. Saudka, 1925: Vědecká grafologie, ktorá vyšla vo viacerých jazykových mutáciách. Saudek sám ovládal niekoľko jazykov, je citovaný v prevážnej väčšine zahraničných ako aj našich prác, zomrel dosť mladý v Anglicku. Založil svoje dielo na medzinárodných poznatkoch a ako prvý zdôrazňuje individuálnosť národných abecied (školskej predlohy). Hľadá spojenie, resp. niečo spoločné medzi americkou filozofiou a európskou psychológiou písma. Stanovuje triedu úrovne a dominantu rozporu. V roku 1928 vydáva Experimentální grafologii, kde pristupuje k problému vyslovene na základe pokusov, exaktnosti a štatistiky. Ako jeden z prvých v strednej Európe zdôrazňuje potrebu znalosti grafológie v súdnom skúmaní. Považuje za základné východisko pre výskum písma rýchlosť, určuje zákony pohybu písania, prirodzenosť a neprirodzenosť, ako aj stupne obtiažnosti pri napodobovaní písma atď. Poznatky o súdnom písmoznalectve R. Saudek, 1933 zhrňuje v práci Zločin v písmě - Grafologie v soudní síni, kde rozoberá anonymné a výhražné listy a aj Dreyfussov proces (prípad údajnej špionáže z generálneho štábu). Dreyfuss bol odsúdený na chybných grafologických (možno úmyselných) záveroch súdnych znalcov. Neskôr sa dožil rehabilitácie, ale "pykal" na Diabolských ostrovoch ako aj hrdina románu Motýľ.

Experimentálnu metódu R. Saudka zhrnuli v knižke Príručka experimentální grafologie C. H. Brooks – J. Meloun, 1930. Z ďalších autorov možno ďalej spomenúť J. Kubelku, 1930: Praktická grafologie, V. Schönfelda, 1933: Grafologické posuzování inteligence (v nemčine), V. Schönfelda – K. Menzela, 1934: Tuberkulóza, charakter a rukopis (v nemčine), V. Schönfelda 1937: Masaryk a Beneš (v nemčine), V. Příhodu, 1941: Výzkum dětského písma a Pohlaví písma (v časopise Česká mysl).

Od roku 1935 vychádza časopis Schrift (neskôr ako Graphologie). Zanikol však po troch rokoch.


 
 
 
Titulka zaznamenala 193062 prístupov      (c) 2007-2017 Slovenská grafologická spoločnosť