Agresivita pohľadom  psychológie  písma  – grafológie

(Aggressiveness in the View of Handwriting Psychology – Graphology; Agresividad por la vista psicologica de la escritura - grafología)

Jindřich Cupák

Súhrn

Agresivita  je jednou z dispozícií konania osobnosti. Môže mať negatívnu formu deštruktívnu aj pozitívnu podobu asertivity. Medzi menej využívané prostriedky na jej diagnostikovanie medzi projektívnymi technikami patrí grafologický postup.

Kľúčové slová:  Agresivita, grafológia

I. Vlastná prax

V mojej desaťročia trvajúcej praxi som sa stretol s dvoma skupinami ľudí s agresívnymi prejavmi v písme.

1.     V prípade pacientov s paranoidnými percepciami, persekučnými bludmi a kverulačnými sklonmi.

2.     V okruhu páchateľov závažnej trestnej činnosti u pedofilov a znásilňovačov a pri útokoch proti zdraviu a životu.

V časti druhej skupiny sa potvrdila známa skúsenosť s mŕtvymi rukopismi.

II. Terminológia

Pri analýze písma považujeme za dôležité termíny :

Výraz (expresia) =  vonkajšie vyjadrenie vnútorných psychických stavov do chovania a produktov činnosti - písma                           

Znak = bilaterálna  tvarová vlastnosť s príslušným vzťahom ku psychickým procesom a stavom.

Rytmus = opakovanie podobností v intervaloch času.

Rytmus formy = striedanie tvarových znakov, teda anatómia písma.

Rytmus pohybu = striedanie pohybu a pokoja, dynamiky, teda fyziológia písma.

Rytmus členenia = striedanie grafologických znakov usporiadaním v priestore, teda spaciovanie.

Považujeme za  dôležitú  informáciu o potrebe osvojiť si základné  princípy grafológie s jej zákonitosťami a možnosťou vedeckého uchopenia. Neurofyziologický prístup do grafológie priniesol Nemec Pophal. Je osožný aj pre detekciu agresívnosti. Písmo chápe ako súhru mozgovej kôry a palidostriatového antagonisticky fungujúceho systému s mozgovým kmeňom. Pri agresii na vnemy vrátane ich porúch reaguje talamus s hypotalamom a amigdalou, iba niekedy mozgová kôra a motorický výkon prislúcha mozgovému kmeňu (viď obrázok na ďalšej strane).

III. Postup pri analýze písma

 Možný je nami užívaný postup:

1.     Pohľad na rukopis (min. 20 riadkov) z rôznych vzdialeností, záznam dojmov z neho a zachytenie dominantných znakov.

2.     Zhodnotenie využitia  priestoru písacej plochy, členenia do riadkov a odstavcov  a určenie rýchlosti písma.

3.     Hodnotenie tvarovej úrovne rukopisu, zrelosť, originalitu, čitateľnosť.

4.     Hodnotenie podľa znakov na detekciu vlastností, ktoré chceme hľadať.

IV.  Indikátory agresívnosti

V našom prípade to sú indikátory „acting out“ tendencií:

A/  v dimenzii písma = veľké písmo (v  strednej zóne  nad 3 mm, v troch dimenziách nad 1cm)

B/  v členení = nízka spojitosť (menej ako 3 písmená spolu)

C/  v jednoduchých znakoch =

1. Tlak

tlak silný

  tlak bobtnavý s uzlami

úbytok tlaku v dlhých a základných ťahoch so strácaním stopy

  v krátkych a stredne  dlhých ťahoch  je  od silného tlaku na začiatku  jeho úbytok so zúžením stopy do špice tŕňa, drápu, bodca

 jednoduché koncové zakončenie kyjakové so zvýšeným tlakom ako úderom

  koncové dlhé zložité tvary ako šabľa, lasá

2.  Tvar 

ostré

  primitívne hranaté

  špicaté, palicové, bodcové

  trojuholníkové v dolnej zóne

D/  v komplexných znakoch

  viazanie uhlové

  cvernové (hadovité) so zvýrazneným tlakom 

  zvýraznenie koncového tlaku podčiarknutím

 kombinácie  uhlového viazania s nepravidelným tlakom (kolísanie od silného ku slabému) 

 ostrými tvarmi, so slabým tlakom, uhlovým viazaním

  zakončeniami trojuholníkmi v dolnej zóne veľkého písma

 

E/  v celostných znakoch (na písacej ploche)

1.      zlé členenie

2.      chýbanie rytmu

3.      premenlivosť znakov

V.  Nezvládnutá agresívnosť

     Pre nezvládnutú agresiu svedčí:

      zlé členenie

      absencia rytmu

     časté prečiarknutia

      vulgarizmy                                                   

      prejavy hostility

Agresívne tendencie niekedy súvisia s hostilitou.

VI.  Hostilita

Do prejavov hostility patria:

Tlak  zvýšený, tlakové bloky, ostrá stopa, sklon kolmý či ľavý, ľavobežnosť, veľká stredná zóna, zdôraznená dolná zóna, malá primárna šírka, veľká sekundárna a terciálna šírka, nepravidelnosť tvarov a foriem, nízka plynulosť, podčiarkovanie, prečiarkovanie, ostré diakritické znamienka.

VII.  Tvrdosť a dominancia

S agresívnosťou súvisí tvrdosť a dominancia.

Prejavujú sa: istý ťah, výrazný  tlak, rytmus, väčšia  primárna aj sekundárna šírka, vyššia stredná  zóna, širší ľavý a užší pravý okraj, väzba uhlová, bodovitá, prečiarknutie, podčiarknutie. V podpise, ktorý je obohatený so stúpavou tendenciou, je zdôraznený koncový tlak.

VIII. Poznámky

Varujeme pred precenením významu uvedených jednotlivých znakov. Pripomíname, že nevyhnutná je kombinácia dominantných znakov do syndrómov. Rozhodujúci je kontext písma, jeho zrelosť, využitie priestoru písacej plochy, tvarová úroveň písma, čitateľnosť pravidelnosť a rytmus. Iba celkový kontext dovoľuje rozhodnutie o kladnej či zápornej povahe agresívnych tendencií a stupni jej stálosti.  

Tu upozorňujeme na možnosť stretnutia sa s mŕtvym rukopisom, teda bez známok agresivity, aj keď je to písmo agresora, či človeka s disociálnou poruchou osobnosti.

Aj vo viazaní platí výnimka keď u pedofilov a sadistov je arkádová väzba spojená so zvýšeným tlakom v strednej zóne.

Analýzu písma považujeme za možnú pomocnú metódu pri hodnotení agresívnych tendencií osobnosti. Jej časová náročnosť býva vyvážená možným prínosom.

LITERATÚRA

Saudek R. (1925): Vědecká grafologie. Schneider, Brno, 2000

Jeřábek J. (1994): Grafologie – diagnostika osobnosti. Talpress, Praha

Kulka J. (1991):  Grafologie. Svatá Mahatma, Brno

Heretik A. (1999): Extrémna agresia I. Psychoprof, Nové ZámkyPríhovor.SGrSNebezpečné znaky v písme.